บริการของเรา

  • บริการเสียงตามสาย
  • บริการบันทึกภาพนิ่ง/วีดีทัศน์
  • บริการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน
  • บริการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายนอก(สื่อมวลชน) 
  • บริการโรเนียวเอกสารและการพิมพ์เอกสารดิจิตอล 4 สี
  • บริการออกแบบป้ายไวนิล โปสเตอร์ โบวชัวร์ แบนเนอร์ หรืองานออกแบบที่มีปริมาณ 1-2 หน้า
  • บริการออกแบบหนังสือ หน้าปกและเนื้อใน
  • บริการเข้าเล่ม/ไสกาว หรือตัดเจียนรูปเล่ม
  • บริการงานป้ายฟิวเจอร์บอร์ด หรืองานสติ๊กเกอร์ต่าง ๆ