ติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2104-9099 ต่อ 1140,1530

โทรสาร 0-2104-9098
E-mail : [email protected] / [email protected]