ติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2104-9099
                ห้องงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1140, 1141, 1142
                ห้องงานพิมพ์ ต่อ 1530, 1531, 1532

โทรสาร 0-2104-9098

E-mail : [email protected]