การเตรียมงานส่งพิมพ์ (โรเนียว)

การเตรียมงานส่งพิมพ์ (โรเนียว)

พิมพ์ต้นฉบับเอกสารให้มีความชัดเจน ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ หากมีรูปภาพประกอบควรเป็นลายเส้นที่ชัดเจน จำนวน 1 ชุด จัดเตรียมกระดาษ สำหรับทำสำเนาตามจำนวนชุดที่ต้องการ น้ำหนักกระดาษ 80-130 แกรม กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์พร้อมส่งใบขอใช้บริการทางอีเมล์ที่ [email protected] ส่งเอกสารต้นฉบับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ